Skenování a Digitalizace

Managements Summary - Skenování a digitalizace dokumentù

 • Zjednodušenì øeèeno pøevedeme vaše papíry na digitální obrazy nejèastìji formátu PDF.
 • Z vašich dokumentù mùžeme po naskenování i vyèíst vámi požadovaná data která vám umožní bez další námahy s dokumenty pracovat a zaøadit si je do elektronického systému (napøíklad do DMS RAINBOW)
 • Budete mít naprostý poøádek v dokumentech
 • Dokážete rychle vyhledat vámi vyžadovaný dokument
 • Mùžete mít svá data k dispozici kdekoli na svìtì

Jak služba skenování probíhá?

Nejprve se s vámi spojíme a probereme, jak pøesnì dokumenty zpracujeme.  Prohlédneme si dokumenty, kolik jich je a v jakém jsou stavu. Provedeme cenový odhad a zašleme cenovou nabídku.  Když se dohodneme, dokumenty odvezeme a zpracujeme.  Zpracované dokumenty a výsledná data vám následnì pøedáme zpìt, originály zarchivujeme nebo skartujeme.
Mùžeme zajistit:
 1. Opatøení dokumentù èárovým kódem;
 2. Provedení OCR Dokumentù;
 3. Vytìžení dat z dokumentù (faktur, smluv, formuláøù)
  • napøíklad u Faktur vám mùžeme vyèíst 
   • Èástky; 
   • Variabilní symboly;
   • DUZP;
   • a podobnì;
  • u smluv 
   • protistranu; 
   • rodné èíslo;
   • datum trvání smlouvy;
   • a podobnì;
 4. Následné pøeskládání fyzických dokumentù do archivaèních boxù;
 5. Dlouhodobou archivaci fyzických originálù;
 6. Pøípadnì skartaci naskenovaných dokumentù;

Formát dat skenovaných dokumentù

Data (nejèastìji ve formátu PDF) pøipravíme tak, abyste vìdìli který obrázek náleží, danému fyzickému dokumentu.
Následnì je k vám dopravíme buï:
 1. Online zabezpeèeným kanálem;
 2. Vypálená na DVD;
 3. Nebo je uložíme v Online úložišti DMS RAINBOWPro poskytnutí více informací nás kontaktujte (po zadání údajù Vás kontaktuje náš reprezentant):
Jméno
Spoleènost
Adresa
Text
Email
Telefon
Skenování a digitalizace