ReadSoft INVOICES

ReadSoft INVOICES

ReadSoft INVOICES Managements Summary

 • Efektivní a funkèní øešení provìøené èasem a celosvìtovým trhem.
 • Prokazatelné výsledky zvýšení efektivity.
 • Prùhledný licenèní model - žádné skryté náklady - cenovì dostupná technologie.
 • Rychlé nasazení - krátká doba implementace.
 • Jednoduchost pro uživatele - krátká doba školení.
 • Plná propojitelnost se stávajícími systémy zákazníka.

Pøedstavení produktu ReadSoft INVOICES

Spoleènost ReadSoft je provìøená èasem a svìtovým trhem. Má celosvìtovì nejvìtší podíl na trhu software pro zpracování transakèních dokumentù.
Umí zpracovat všechny typy faktur, vèetnì vícestránkových, i s øádkovými položkami z papíru i z emailu.
Rychlé a pøesné vytìžení informací je umožnìno výkonným OCR enginem spojeným s unikátním zpùsobem identifikace relevantních informací a plnou online integrací s Vašim finanèním systémem.
To znamená, že pøi zpracování je možné kontrolovat, zda se shoduje èíslo úètu s èíslem úètu na kartì dodavatele v úèetnictví.
Díky online integraci je možné ihned párovat fakturu s objednávkou.

Unikátní vlastnosti systému ReadSoft INVOICES

 • Systém se do procesù zákazníka nasadí velice rychle.
 • INVOICES se sami uèí - dokážou automaticky zpracovat i faktury zcela neznámých dodavatelù (zapamatují si jejich vzhled a podle zapamatovaných pravidel je dale rozpoznávají).
 • Je možné smazat nauèený vzor faktury dodavatele.
 • Je možné zasahovat do nauèených vzorù faktur dodavatelù a zvyšovat, úpravou nauèených informací, efektivitu zpracování.
 • ReadSoft INVOICES mají pøíjemné intuitivní prostøedístavìné podle ergonomických zásad.
 • Pracovníci se nauèí pracovat se systémem snadno a rychle.

Licenèní modely

Obecnì je systém ReadSoft INVOCIES licencován podle poètu zpracovaných faktur za rok.
Èím více zpracováváte faktur roènì, tím vìtší je cena licence.
Minimální kalkulace je na 5000 Faktur roènì a se zvyšujícím se objemem zpracovávaných faktur se cena licence na jednu fakturu snižuje.
Pokud chcete zpracovávat i øádkové položky z faktur, je možné licenci za malý pøíplatek rozšíøit.

Pronájem

Licenci si mùžete pronajmout formou Software subscription. V pravidelných intervalech si pøedplácíte licenci a v rámci tìchto pravidelných poplatkù je zahrnuta i software license maintenance.

Koupì formou investice

Poøizovací cena licence je vyšší, ale software poté plnì patøí Vaší spoleènosti a mùžete ho využívat po èasovì neomezenou dobu. V pøípadì poøízení formou investice je nutné platit alespoò první rok software licence maintenance, který èiní 20% z ceny nakoupených licencí.


Pro poskytnutí více informací nás kontaktujte (po zadání údajù Vás kontaktuje náš reprezentant):
Jméno
Spoleènost
Adresa
Text
Email
Telefon

Ukázka vytìžování faktur s ReadSoft INVOICES