Kofax Express

Kofax Express

Managements Summary

 • Efektivní a funkèní øešení provìøené èasem a celosvìtovým trhem
 • Nejkvalitnìjší skenovací software uzpùsobený pro skenování dokumentù
 • Vestavìná VRS technologie zajišující vysokou kvalitu výstupních obrazù
 • Prùhledný licenèní model - žádné skryté náklady - cenovì dostupná technologie
 • Rychlé nasazení - krátká doba implementace
 • Jednoduchost pro uživatele - krátká doba školení

Pøedstavení produktu Kofax Express

Spoleènost Kofax dlouhodobì spolupracuje s výrobci skenerù a vyvinula vynikající skenovací øešení, které obsahuje širokou paletu funkcí vhodných pro skenování dokumentù.
Kofax Express je intuitivní nástroj s moderním grafickým uživatelksým prostøedím, které umožòuje tak snadné ovládání, že s ním hbytì pracují i uživatelé, kteøí nemají s prací na PC zkušenosti.
Kofax Express obsahuje patentovanou technologii VRS - Virtual Rescan, která umožòuje zvyšování kvality obrazu bez toho, aby bylo nutné znovu document naskenovat.

Vlatnosti produktu Kofax Express

Kofax Express obsahuje následující klíèové funkce, které zajišuje pomocí technologie VRS - Virtual Rescan.
 • Umožòuje zpracovávat èárové kódy (barcode reading) 1D, 2D
  • Rozdìlí obrazy na jednotlivé dokumenty podle nalezení èárových kódù
  • Výsledný sobor pojmenuje kódem z èárového kódu
  • Je možné nastavit, aby reagoval pouze na èárové kódy, na které chceme na základì:
   • Typu èárového kódu
   • Formátu èárového kódu
   • Hodnoty v èárovém kódu
 • Automatickty vylepšuje kvalitu obrazu
  • Vyrovná obraz
   • Na základì orientace textu na stránce otoèí obraz tak, aby horní polovina byla skuteènì nahoøe nezávisle na tom, je-li dokument vytištìn na výšku nebo na šíøku
   • Pokud je stránka šikmo naskenována, vyrovná obraz.
   • Pro vyrovnání obrazu mùže využít i rozpoznání úhlu øádky
  • Nastaví svìtlost
  • Odstraní
   • èerné okraje
   • díry po dìrovaèce
   • díry po sponkách
   • neèistoty v tisku pomocí pokroèilých matematických filtrù
  • Vytáhne text
  • Zvýrazní nevýrazný tisk vytvoøený napø. jehlièkovými tiskárnami
 • Provede kompresi obrazu
 • Mùže výsledné PDF podepsat a opatøit èasovým razítkem
 • Vytváøí PDF/A-1

Licenèní politika Kofax Express

Kofax Express je licencován podle výkonové kapacity skenerù, se kterými má být používán.
Licence se kupuje jednorázovì a je tøeba k ní vždy pøipojit cenu software maintenance, která je pro první rok povinná.

Úrovnì licencí

 • Kofax Express Desktop (cca do 25ti stránek za minutu )
 • Kofax Express Workgroup (cca do 50ti stránek za minutu )
 • Kofax Express Low Volume Production (cca do 80ti stránek za minutu )
 • Kofax Express Mid Volume Production (cca do 90ti stránek za minutu )
 • Kofax Express High Volume Production (cca do 100ti stránek za minutu )
 • Kofax Express Super High Volume Production (cca do 120ti stránek za minutu )

Pøehledové údaje o poètu stránek za minutu jsou orientaèní, protože ty definuje až výrobce podle toho, jaký typ skeneru a s jakou licencí bude používáno u konkrétního zaøízení.


Pro získání vice informací nás kontaktujte: po zadání Vašich údajù Vás kontaktuje náš reprezentant.
Jméno
Spoleènost
Adresa
Text
Email
Telefon

Ukázka skenování faktur s Kofax Express 3.1