CCTS-ESign (Konverze dokumentů)

CCTS-ESign je program který byl vytvořen pro

  • Elektronické podpisy
  • Opatřování dokumentů časovými razítky
  • Vytváření konverzních doložek dokumentů.


Technologie odpovídá požadavkům legislativy ČR a to konkrétně Zákonu o archivnictví a spisové službě - č. 499/2004 Sb. , Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.